Zurueck zur Hauptseite


Zurueck zur Seite "Lerntexte"


Abschnitt 6 (von 6)


    liu4 fang1 hui4 tan2 meng2 shang4 yin1 ying3

    chao2 xian3 ban4 dao3 he2 wen4 ti2 shi4 bu4 shi2 zheng4 fu3 de5 wai4 jiao1 nan2 ti2 , liu4 fang1 hui4 tan2 de5 ju3 xing2 使 shi3 wei1 ji1 de2 dao4 le5 hen3 da4 cheng2 du4 de5 huan3 jie3 . dan4 chao2 xian3 fang1 mian4 10 ri4 de5 sheng1 ming2 使 shi3 de2 ju3 xing2 liu4 fang1 hui4 tan2 de5 qian2 jing3 dun4 shi2 an4 dan4 le5 xu3 duo1 .

    mei3 guo2 guo2 wu4 qing1 lai4 si1 10 ri4 biao3 shi4 , xi1 wang4 chao2 xian3 chong2 xin1 hui2 dao4 liu4 fang1 hui4 tan2 de5 kuang4 jia4 zhong1 lai2 . lai4 si1 shuo1 , chao2 xian3 xuan1 bu4 zhong1 zhi3 can1 yu4 liu4 fang1 hui4 tan2 shi4 yi1 ge4 ling4 ren2 yi2 han4 de5 ju3 dong4 . zhei4 bu4 jin3 使 shi3 qi2 " gu1 li4 yu2 guo2 ji4 she4 hui4 " , shen4 zhi4 " hui4 使 shi3 chao2 xian3 tong2 yu3 qi2 you3 qin1 mi4 jie1 chu4 de5 guo2 jia1 shu1 yuan3 " . lai4 si1 biao3 shi4 , bu4 shi2 yi3 jing1 chong2 shen1 mei2 you3 jun1 shi4 da3 ji1 chao2 xian3 de5 yi4 tu2 , dan4 shi4 zai4 chao2 xian3 mei2 you3 fang4 qi4 qi2 he2 ji4 hua4 zhi1 qian2 , mei3 guo2 bu4 hui4 ji3 yu3 chao2 xian3 an1 quan2 shang4 de5 bao3 zheng4 .

    han2 guo2 wai4 jiao1 tong1 shang1 bu4 fa1 yan2 ren2 li3 kui2 heng1 ren4 wei2 , chao2 xian3 10 ri4 de5 biao3 tai4 " wu2 zhu4 yu2 jie3 jue2 he2 wen4 ti2 " , bing4 dun1 cu4 chao2 xian3 li4 ji2 biao3 tai4 can1 jia1 liu4 fang1 hui4 tan2


zurueck zur Seite "Lerntexte"