CHINABLÄTTER-Lerntext vom 26.3.2005

Kann die Zwangsbeurlaubung leitender Bankmanager den "Kloschüssel-Effekt" verhindern?

(Überlegungen zur Bekämpfung der Korruption im Finanzsektor nach Aufdeckung des Falles des Leiters der China Construction Bank, Zhang Enzhao, im März 2005)

Aus der Guangming Daily vom 24.3.2005

Quelle: http://www.gmw.cn/content/2005-03/24/content_199694.htm

Bitte beachten: Korrekte Darstellung (Pinyin-Markierung oberhalb der Schriftzeichen) nur mit MS IE.


Vokabellisteyin2 hang2 gao1 guan3 qiang2 zhi4 xiu1 jia4 neng2 fou3 du4 jue2 ma3 tong3 xiao4 ying4

yu2 feng1 hui4

jian4 she4 yin2 xing2 dong3 shi4 zhang3 zhang1 en1 zhao4 yin1 ge4 ren2 yuan2 yin1 ci2 zhi2 . < bei3 jing1 xian4 dai4 shang1 bao4 > bao4 dao4 : you3 mei2 ti3 bao4 chu1 zhong1 guo2 jian4 she4 yin2 hang2 dong3 shi4 zhang3 zhang1 en1 zhao4 yin1 she4 xian2 fu3 bai4 yi3 bei4 che4 zhi2 bing4 zheng4 zai4 jie1 shou4 diao4 cha2 de5 xiao1 xi5 hou4 , ji4 zhe3 ri4 qian2 cong2 ye4 nei4 duo1 fang1 zheng4 shi2 le5 zhe4 yi1 xiao1 xi5 . ju4 xi1 , zhang1 en1 zhao4 shi4 shang4 zhou1 si4 zai4 jia1 zhong1 bei4 xuan1 bu4 " shuang1 gui1 " di4 ( 3 yue4 17 ri4 hua2 shang1 chen2 bao4 ) . zhe4 yi1 xiao1 xi5 kan1 chu1 hou4 , yu2 lun4 yi2 pian4 hua1 ran2 . zuo4 wei2 guo2 you3 shang1 ye4 yin2 hang2 gai3 ge2 shi4 dian3 , zheng4 zai4 jin3 luo2 mi4 gu3 zhun3 bei4 shang4 shi4 de5 jian4 she4 yin2 hang2 , tu1 ran2 bao4 chu1 zhe4 yang4 yi1 zhuang1 ju4 da4 chou3 wen2 , yi4 xie1 zhi1 ming2 ren2 shi4 he2 jing1 ji4 xue2 jia1 yi3 ji2 jian4 hang2 gao1 ceng2 fen1 fen1 biao3 shi4 , zhang1 en1 zhao4 shi4 jian4 dui4 jian4 hang2 shang4 shi4 , gai3 ge2 bu2 hui4 zao4 cheng2 ying3 xiang3 . shuo1 shi2 zai4 , zhe4 xie5 ren2 shi4 de5 biao3 tai4 , qia4 hao3 zheng4 ming2 le5 zhe4 yi1 shi4 jian4 bu4 ke3 neng2 bu2 dui4 jian4 hang2 de5 shang4 shi4 zao4 cheng2 yi1 dian3 ying3 xiang3 .
    zhang1 en1 zhao4 shi4 jian4 使 shi3 ren2 men5 lian2 xiang3 dao4 le5 jin4 nian2 lai2 luo4 ma3 de5 jin1 rong2 gao1 guan3 guang1 da4 ji2 tuan2 yuan2 dong3 shi4 zhang3 zhu1 xiao3 hua2 , zhong4 hang2 yuan2 hang2 yhang3 wang2 xue3 bing1 , zhong1 yin2 guo2 ji4 qian2 fu4 zong3 jing1 li3 liang2 xiao3 ting2 , zhong1 yin2 xiang1 gang3 zong3 cai2 liu2 jin1 bao3 deng3 ren2 . ren2 men5 yi3 jing1 yi4 zhi4 dao4 , zai4 fang2 fan4 jing1 ying2 feng1 xian3 zhi1 wai4 , ru2 he2 fang2 fan4 gao1 guan3 wei2 gui1 ye3 cheng2 le5 yi2 ge4 xin1 ke4 ti2 . 3 yue4 17 ri4 bei3 jing1 ri4 bao4 bao4 dao4 shuo1 , duo1 xiang4 zhen1 dui4 yin2 hang2 guan1 jian4 gang3 wei4 ren2 yuan2 xing2 wei2 de5 jian1 guan3 cuo4 shi1 jiang1 kuai4 de2 dao4 jian1 guan3 bu4 men2 tui1 广 guang3 , qi2 zhong1 yin3 ren2 zhu4 mu4 de5 cuo4 shi1 jiu4 shi4 " qiang2 zhi4 xiu1 jia3 zhi4 du4 . " yi2 wei4 yin2 hang2 ye4 nei4 ren2 shi4 shuo1 , ru2 guo3 guan1 jian4 ren2 yuan2 yi4 zhi2 zai4 guan1 jian4 gang3 wei4 bu2 dong4 bu2 bian4 , wei2 gui1 xing2 wei2 hen3 rong2 yi4 bei4 yi4 zhi2 wu3 zhe5 , ge3 zhe5 . yi2 wei4 jin1 rong2 xue2 zhe3 ceng2 xing2 xiang4 de5 jiang1 qi2 yu4 wei4 " ma3 tong3 xiao4 ying4 " .
    ma3 tong3 xiao4 ying4 ben3 yi4 shi4 zhi3 , ma3 tong3 zai4 chou4 , pi4 gu5 zuo4 nar4 ya1 zhe5 , yi1 dan4 pi4 gu5 li2 kai1 , chou4 wei4 ma3 shang4 chu1 lai5 . yin3 shen1 han2 yi4 shi4 zhi3 , shao3 shu4 guo2 qi3 lao3 zong3 zai4 wei4 shi2 , ye4 ji1 hen3 hao3 , chi1 ren4 hou4 yi1 shen3 ji4 , wang3 wang3 chu1 xian4 wen4 ti2 , ru2 guo3 lao3 zong3 huo4 qi2 ta1 gang3 wei4 ren2 yuan2 yi4 zhi2 yuan2 di4 bu2 dong4 , wen4 ti2 jiu4 you3 ke3 neng2 yi4 zhi2 zhe4 yang4 wu3 zhe5 ye1 zhe5 , nan2 yi3 bao4 lu4 , chang2 qi1 xia4 qu5 xiao3 wen4 ti2 ke3 neng2 gao3 cheng2 da4 wen4 ti2 .
    wu2 shu4 shi4 shi2 zheng4 ming2 , ma3 tong3 xiao4 ying4 ke3 yi3 shuo1 shi4 mu4 qian2 guo2 you3 qi3 ye4 cun2 zai4 de5 yi2 ge4 tu1 chu1 wen4 ti2 , zhe4 ge4 wen4 ti2 ru2 guo3 bu4 neng2 gou4 hen3 hao3 jie3 jue2 , guo2 you3 qi3 ye4 , guo2 you3 shang1 ye4 yin2 hang2 you3 ke3 neng2 hai2 hui4 bao4 lu4 chu1 yi1 zhuang1 zhuang1 feng1 xian3 an4 jian4 . jia1 da4 gang3 wei4 jiao1 liu2 , jia1 da4 gang3 wei4 jian1 guan3 ying1 gai1 shi4 xing2 zhi1 you3 xiao4 de5 cuo4 shi1 , shi2 xing2 yin2 hang2 gao1 guan3 xiu1 jia4 zhi4 du4 ye3 xu3 neng2 gou4 qi3 dao4 yi2 ding4 zuo4 yong4 , dan4 shi4 , bi3 zhe3 ren4 wei2 , zhe4 xie5 du1 bu2 shi4 zhi4 ben3 cuo4 shi1 . yin1 wei2 zan4 shi2 de5 xiu1 jia4 , zui4 zhong1 hai2 yao4 hui2 dao4 yuan2 lai2 gang3 wei4 , yi4 shi2 li2 kai1 gang3 wei4 , bu2 li4 yu2 you3 guan1 bu4 men2 de5 jian1 du1 he2 jian3 cha2 , chu1 yu2 zhong3 zhong3 yuan2 yin1 you3 ke3 neng2 使 shi3 zhe4 zhong3 jian1 du1 he2 jian3 cha2 zou3 guo4 chang2 , jin4 yi1 bu4 yan3 gai4 shi4 shi2 he2 zhen1 xiang4 , fan3 er2 , geng4 jia1 rong2 yi4 使 shi3 wen4 ti2 he2 feng1 xian3 yue4 ji1 yue4 da4 .
    dui4 yu2 yin2 hang2 gao1 guan3 de5 jian1 du1 , yi1 shi4 yao4 qie4 shi2 fa1 hui1 guo2 jia1 shen3 ji4 bu4 men2 de5 zuo4 yong4 , nian2 du4 shen3 ji4 he2 lin2 shi2 dong4 yi4 shen3 ji4 bi4 xu1 yao4 fa1 hui1 xiao4 guo3 , qie4 shi2 fang2 zhi3 shen3 ji4 gong1 zuo1 zou3 guo4 chang2 . er4 shi4 yao4 qie4 shi2 fa1 hui1 jian1 shi4 hui4 di4 zuo4 yong4 , jian1 shi4 hui4 zhong1 de5 zhi2 gong1 cheng2 yuan2 bi4 xu1 qie4 shi2 you2 zhi2 gong1 min2 zhu3 xuan3 ju3 chan3 sheng1 , zhen1 zheng4 dai4 biao3 zhi2 gong1 shuo1 hua4 . san1 shi4 qie4 shi2 fa1 hui1 yin2 hang2 zhi2 gong1 de5 min2 zhu3 jian1 du1 zuo4 yong4 . qun2 zhong4 de5 yan3 jing1 shi4 xue3 liang4 de5 , zhi3 yao4 广 guang3 kai1 yan2 lu4 , qie4 shi2 bao3 hu4 zhi2 gong1 de5 min2 zhu3 ji1 ji2 xing4 he2 re4 qing2 , zhi2 gong1 jian1 du1 de5 li4 liang5 shi4 fei1 chang2 you3 li4 , you3 xiao4 de5 . si4 shi4 jia1 da4 yin2 hang2 gao1 guan3 di4 jiao1 liu2 li4 du4 , yi2 ge4 gao1 guan3 ren2 yuan2 bao1 kuo4 zheng4 fu4 zhi2 ren4 zhi2 shi2 jian1 zai4 nei4 jue2 bu4 neng2 gou4 guo4 chang2 , fu4 zhi2 sheng1 zheng4 zhi2 ying1 gai1 yi4 di4 ren4 zhi2 , yi2 ge4 gao1 guan3 gang3 wei4 ren4 zhi2 shi2 jian1 jue2 bu4 neng2 gou4 chao1 guo4 san1 nian2 . san1 nian2 ren4 qi1 qi1 man3 , xian1 xing2 mian3 zhi2 , ran2 hou4 kai1 zhan3 chi1 zhi2 shen3 ji4 , chi1 zhi2 shen3 ji4 bu4 neng2 gou4 zou3 guo4 chang2 , chi1 zhi2 shen3 ji4 zhong4 zai4 zhao3 wen4 ti2 , zha1 wei2 gui1 , bu4 neng2 gou4 ba4 chi1 zhi2 shen3 ji4 gao3 cheng2 wei4 gao1 guan3 ren2 yuan2 kai1 tuo1 shen3 ji4 , biao3 gong1 shen3 ji4 . chi1 zhi2 shen3 ji4 jie2 lun4 chu1 lai5 hou4 , zai4 jue2 ding4 shi4 fou3 ren4 xin1 zhi2 .
    zong3 zhi1 , zhang1 en1 zhao4 shi4 jian4 zai4 yi1 ci4 shuo1 ming2 jia1 da4 dui4 jin1 rong2 gao1 guan3 jian1 guan3 de5 zhong4 yao4 xing4 he2 po4 qie4 xing4 . xiu1 jia4 zhi4 du4 ye3 xu3 neng2 gou4 qi3 dao4 yi2 ding4 zuo4 yong4 , dan4 shi4 , bu2 shi4 zhi4 ben3 zhi1 ce4 . wo3 men5 bi4 xu1 qie4 shi2 tan4 suo3 cong2 gen1 ben3 shang4 zhi4 yue1 he2 jian1 guan3 yin2 hang2 gao1 guan3 xing2 wei2 de5 zhi4 ben3 zhi1 ce4 , cai2 neng2 gou4 du4 jue2 yin2 hang2 gao1 guan3 wei2 gui1 wei2 ji4 shen4 zhi4 wei2 fa3 suo3 dai4 lai2 de5 gao1 feng1 xian3 .